STRONA GŁÓWNA
 - Informacje o gminie
 - Regulamin GCI
 - Informacje
 - GCI w Śląskim
 - Ważne adresy
 - Formularze dla bezrobotnych
 - Formularze pracodawcy
 - Oferty pracy - przydatne linki
 LOKALNY PUNKT INFORMACJI - aktualności gminne
 - Edukacja
 - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
 - Zespół Folklorystyczny
 - Ochotnicza Straż Pożarna
 - Polski Związek Wędkarski- Koło Kamienica Polska
 - Związek Kombatantów w Kamienicy Polskiej
 - Stowarzyszenia
 - Biblioteka Gminna
 - Straż Gminna
 - Gospodarstwa agroturystyczne
 - Parafie
 - Inne
 • - Regulamin GCI
  olowek 

  Regulamin Gminnego Centrum Informacji
  w Kamienicy Polskiej.

  1. Gminne Centrum Informacji przeznaczone jest do celów określonych w projekcie działalności GCI

  2. Gminne Centrum Informacji przeznaczone jest dla wszystkich osób pragnących skorzystać z jego usług.

  3. Klienci korzystają z urządzeń GCI w godzinach ustalonych przez Wójta Gminy.

  4. Merytoryczną, organizacyjną i techniczną opiekę nad pomieszczeniem sprawuje pracownik Gminego Centrum Informacji w Kamienicy Polskiej.

  5. Komputery i inny sprzęt biurowy znajdujący się w GCI mogą być używane tylko podczas obecności pracowników GCI i pod ich nadzorem.

  6. Włączanie zasilania systemów komputerowych przed rozpoczęciem zajęć oraz jego wyłączenie po zakończeniu zajęć należy do obowiązków pracownika.

  7. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzeń klient jest zobowiązany sprawdzić sprawność sprzętu na przydzielonym mu stanowisku. Wszelkie usterki należy zgłosić natychmiast pracownikowi GCI.

  8. Po zakończeiu korzystania z urządzeń należy doprowadzić stanowisko do stanu wyjściowego.

  9. Do konfigurowania komputerów znajdujących się w GCI upoważnieni są wyłącznie jego pracownicy.

  10. W przypadku korzystania z komputerów należy wykorzystywać jedynie oryginalne oprogramowanie zainstalowane w tych komputerach - zabronione jest samodzielne instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogromowania !

  11. W przypadku potrzeby zainstalowania nowego oprogramowania należy uzgodnić to z pracownikiem GCI i upewnić się, co do praw autorskich danego programu , jeżeli nie jest to oprogramowanie typu freeware należy je usunąć po wypróbowaniu.

  12. Za szkody wynikłe w przypadku nie zastosowania się przez osobę korzystającą z nakazów punktu 10 i 11 zostanie ona obciążona kosztami usunięcia tych szkód.

  13. Należy uzgodnić z instruktorami chęć przechowywania swoich plików prywatnych na dyskach komputerów GCI - niedotrzymanie tego warunku może spowodować wykasowanie (nawet nieumyślne) danych użytkownika.

  14. W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego pracownicy GCI mogą wyznaczyć ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby.

  15. Z jednego stanowiska może korzystać tylko jedna osoba w danym czasie.

  16. Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane sa dbać o używany sprzęt komputerowy i biurowy.

  17. Użytkownik jest zobowiązany bezwzględnie stosować zasady BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych .

  18. W trakcie przebywania w pomieszczeniach GCI należy zachowywać ciszę i spokój .

  19. Korzystanie z wyposażenia GCI będzie niemożliwe w czasie trwania kursów i szkoleń.

  20. Podczas zajęć odpowiedzialność za całość mienia zgromadzonego w GCI spoczywa na prowadzącym zajęcia.

  21. Osoba fizyczna lub prawna ma prawo do dowolnego korzystania z Internetu w ramach GCI.

  22. Konta e-mail i strony www nie wolno używać do celów sprzecznych z ogólnie przyjętymi zasadami  etyki lub obowiązującym prawem.

  23. Przy korzystaniu z Internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.

  24. Abonent nie może zamieszczać treści o tematyce erotycznej.

  25. Nie zastosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu, obowiązujących norm prawnych lub prowadzenie jakiejkolwiek działalności naruszającej dobre imię GCI może spowodować zakaz korzystania z GCI dla osoby, która się tego dopuściła!