STRONA GŁÓWNA
 - Informacje o gminie
 - Regulamin GCI
 - Informacje
 - GCI w Śląskim
 - Ważne adresy
 - Formularze dla bezrobotnych
 - Formularze pracodawcy
 - Oferty pracy - przydatne linki
 LOKALNY PUNKT INFORMACJI - aktualności gminne
 - Edukacja
 - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
 - Zespół Folklorystyczny
 - Ochotnicza Straż Pożarna
 - Polski Związek Wędkarski- Koło Kamienica Polska
 - Związek Kombatantów w Kamienicy Polskiej
 - Stowarzyszenia
 - Biblioteka Gminna
 - Straż Gminna
 - Gospodarstwa agroturystyczne
 - Parafie
 - Inne
 • - Stowarzyszenia

  l   RUCH INICJATYW SPOŁECZNO - EKOLOGICZNYCH "PRZYTULIA"

  Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „Przytulia”
  ul. M. Konopnickiej 117
  42-260 Kamienica Polska
  tel. 0 696 171 058
  E-mail: tomka1@o2.pl
  www.przytulia.most.org.pl
  konto bankowe: PKO BP SA. Częstochowa nr 18 1020 1664 0000 370201513571


  przyt

  Ruch Inicjatyw Społeczno- Ekologicznych „Przytulia” z siedzibą w Kamienicy Polskiej powstał w 2005 roku na bazie wcześniej działającej grupy nieformalnej z terenu Ziemi Częstochowskiej.

  Głównymi celami stowarzyszenia są:


  - zachowanie, ochranianie i odtwarzanie środowiska naturalnego i kulturowego dziedzictwa człowieka,

  - pobudzanie świadomości ekologicznej i bioregionalnej społeczeństwa,

  - praca w kierunku pełnego rozwoju potencjalnych możliwości człowieka w kontekście ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego,

  - pomoc merytoryczna i doradztwo w różnych dziedzinach ochrony środowiska i zachowania dziedzictwa kulturowego,

  - szeroko pojmowana proekologiczna i kulturotwórcza działalność edukacyjna,

  - inspirowanie, popieranie i upowszechnianie twórczości rękodzielniczej, muzycznej, plastycznej i literackiej, w aspekcie ekologicznym i bioregionalnym,

  - szerzenie odpowiedzialnych wzorców życia oraz działania służące przeciwdziałaniu patologiom społecznym,

  - promocja i organizacja wolontariatu,

  - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

  - udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne.


  Ważną gałęzią działalności stowarzyszenia jest organizacja cyklicznych imprez pod nazwą:

  Kampol
  Kamienica Polska, październik 2004r. 

  Jurajskie Eko- Spotkania”.

  Imprezy te mają na celu promocję walorów przyrodniczo- kulturowych rejonu Jury Krakowsko- Częstochowskiej, a w szczególności okolic Olsztyna i Gór Sokolich. Głównym celem tych imprez propagowanie idei utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego w częstochowskiej części Jury. Jurajskie Eko- Spotkania mają charakter imprez bio- regionalnych. Porusza się tu tematy bezpośrednio związane z problematyką ochrony środowiska, ale również tematy związane z kulturą i tradycjami regionu, a także tematy ogólne związane z problemami globalnymi. W ramach trzech dotychczasowych edycji Jurajskich Eko- Spotkań zorganizowano m.in.:


  wykłady:

  - prof. Janusz Hereźniak- znany i ceniony ekspert w dziedzinie przyrody Jury Krakowsko- Częstochowskiej,

  - „Projektowany Jurajski Park Narodowy- perłą europejskiej przyrody”;

  - „Projektowany Jurajski Park Narodowy- korzyści płynące dla gmin”;

  - „Jeśli nie Jurajski Park Narodowy, to co?”

  - Regina Rok ,Muzeum Częstochowskiego- „Kartki z przeszłości”;

  - Stefania Kreczko, ODR w Częstochowie- „Rolnictwo ekologiczne oraz ekoturystyka sposobem wykorzystania walorów gminy Olsztyn”;

  - Wojciech Lewandowski, R.I.S.E. „Przytulia”- „Wartości przyrodnicze rezerwatu Sokole Góry,

  - Rafał Jakubowski, Wałbrzyski Oddział stowarzyszenia PnrWI „Mity i legendy”;


  zajęcia terenowe:

  - Marceli Antoniewicz, wykładowca WSP Częstochowa - „Opowieści z dziejów Zamku Olsztyńskiego” ;

  - Mirosław Zwoliński, PTTK- wycieczka „Uroki turystyczne okolic Olsztyna”

  - Paweł Wójcik, ZPKWŚ Oddział Złoty Potok – „Wyjście na ścieżkę dydaktyczną w Rezerwacie „Sokole Góry”.


  imprezy towarzyszące:


  - Sylwester Randak- warsztaty wyplatania wikliny, warsztaty rękodzielnicze – makrama.

  - wystawa fotografii prof. Janusza Hereźniaka „Przyroda projektowanego JPN”;

  - konkurs plastyczny dla dzieci „Przyroda i kultura Ziemi Olsztyńskiej”;

  - „Przyroda w poezji”- recytacja poezji o tematyce przyrodniczej w wykonaniu uczniów olsztyńskich szkół.


  Jednym z założeń naszego stowarzyszenia jest działalność edukacyjna. Realizujemy to poprzez zajęcia edukacyjne, konkursy. Zajęcia edukacyjne pozwalają poznać główne zagrożenia ekologiczne (m.in. na Jurze) takie jak:

  • znikanie najcenniejszych lasów

  • masowy, niekontrolowany rozwój gospodarczy i turystyczny

  • ginięcie chronionych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

  Przybliżają wartość najcenniejszych przyrodniczo terenów, ukazują znaczenie, jakie ma dla człowieka przyroda i w jaki sposób można zapobiegać zagrożeniom. Uświadamiają także wartość różnorodności biologicznej. Staramy się także podkreślać wpływ każdego z nas na przyrodę.

  Ruch Inicjatyw Społeczno- Ekologicznych „Przytulia” porusza także tematy związane z jakością życia w mieście. W październiku 2004 zorganizowano w Częstochowie kampanię „Dzień bez Samochodu” poświęconą problemom związanym z uciążliwością ruchu samochodowego w mieście oraz promowaniem alternatywnych form komunikacji, takich jak transport zbiorowy, komunikacja piesza czy rowerowa. We wrześniu 2005 r. odbyła się druga edycja kampanii.

  Zapraszamy do współpracy

  UWAGA !  DLA WIELBICILI TURYSTYKI! 

  Kurs przewodnika terenowego po woj. śląskim w Częstochowie. Kurs obejmuje wykłady i wyjazdy w teren. Całość będzie trwać około 7 miesięcy (prawie każda sobota i niedziela). Szczegóły pod telefonem kontaktowym: 609225490 (organizatora kursu-Wacław Derejczyk). Cena 2000 zł (w tym kurs terenowy po woj. śląskim i górski po beskidach).Można zdecydować się tylko na kurs terenowy (cena będzie mniejsza).Płatność w ratach. Termin rozpoczęcia zależy od tego kiedy utworzy się grupa.